Download mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2020

Hợp đồng lao động được sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp, đây là thỏa thuận không thể thiếu giữa người sử dụng lao động và người lao động. Liệu bạn đã biết mẫu hợp đồng lao động mới nhất hiện nay đang được áp dụng thịnh hành chưa?

Hôm nay Kingbank sẽ cung cấp cho bạn mẫu hợp đồng lao động mới nhất đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định.

Download mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2020
Download mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2020

Hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận làm việc giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện làm việc, quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động.

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất thể hiện sự thống nhất của cả hai bên nên cần phải có chữ ký của cả người lao động và người sử dụng lao động. Khi đầy đủ chữ ký các bên thì Hợp đồng lao động mới có giá trị bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mỗi bên khi có tranh chấp lao động xảy ra. Bởi vậy nên, trước khi ký kết, tạo giá trị pháp lý cho hợp đồng lao động, bạn cần đọc kỹ lại các nội dung trong bản Hợp đồng.

Các loại mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2020

Hiện nay pháp luật nước ta quy định về các loại mẫu hợp đồng lao động mới nhất và chia làm 3 nhóm chính.

Hợp đồng lao động thời vụ

Là hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng

Hợp đồng lao động xác định thời hạn

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng có hiệu lực trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Các loại mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2020
Các loại mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2020

 

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2020

Mẫu Hợp đồng lao động mới nhất này chỉ mang tính chất tham khảo, khi lập hợp đồng lao động các bạn nên tìm hiểu kỹ luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp để điều chỉnh cho phù hợp.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Đồng Nai, ngày…..…. tháng……….năm 20……….

 

– Căn cứ vào Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012.

– Căn cứ vào Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính Phủ hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Bộ Luật Lao động. 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số: ……………..

 

Chúng tôi, một bên là (Ông / Bà):………. …….…………. …….…………. …….…………. …….…………. …….………….

Giới tính:………. …….…………. …….…………. …….…………. …….…………. …….…………. …….…………. …….…

Ngày tháng năm sinh:………. …….…………. …….…………. …….…………. …….…………. …….…………. …….…

Chứng minh nhân dân:………. …….…………. …….…Ngày cấp:………. …….…………. …….Cấp tại:………. …….…

Chức vụ:………. …….…………. …….…………. …….…………. …….…………. …….…………. …….…………. …….…

Đại diện cho: CÔNG TY…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….…

Địa chỉ: …….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….….

Và một bên là (Ông /Bà):…….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….….

Giới tính:…….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….….

Ngày tháng năm sinh:

Chứng minh nhân dân: …….…. …….…. …….…. Ngày cấp: …….…. …….…. …….…. Cấp tại:…….…. …….…. …….….

Địa chỉ thường trú:…….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….…. …….….

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Công việc và địa điểm làm việc:

– Công việc: ( Công việc được sắp xếp)

– Địa điểm làm việc :

Điều 2: Thời hạn của hợp đồng lao động:

– Loại hợp đồng lao động:

–Từ ngày …….….  tháng …….…. năm 20… đến hết ngày …….…. tháng …….…. năm 20…….….

Điều 3: Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi

1. Thời gian làm việc

– Trong ngày:…..h/ngày (Sáng từ…….…. đến…….…. Chiều từ …….…. đến …….…. )

– Trong tuần:…….…. ngày/tuần (từ thứ 2  đến thứ 6)

Thời gian làm việc có thể linh động nhưng phải đáp ứng được tiến độ và hiệu quả công việc.

2. Thời gian nghỉ ngơi

– Hàng tuần: được nghỉ vào ngày…….…. Các chế độ khác (Nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng…….…. ) theo quy định của Luật lao động.

Điều 4: Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động

1. Quyền lợi……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….

1.1 Mức lương…..….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…..

– Lương chính thức :…………………VNĐ/ tháng

1.2 Hình thức trả lương:

1.3 Thời hạn trả lương: Được trả lương vào ngày ……….…..hàng tháng. Nếu ngày trả lương rơi vào ngày nghỉ thì sẽ được thanh toán vào ngày làm việc liền kề trước đó.

1.4 Chế độ nâng lương: Căn cứ vào kết quả thực hiện công việc của người lao động và tình hình phát triển của công ty để xét tăng lương, ít nhất 1 năm 1 lần.

1.5 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Được công ty tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Luật Bảo Hiểm.

2. Nghĩa vụ

– Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

– Chấp hành nội quy của công ty.

Điều 5: Quyền hạn và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

  1. Quyền hạn

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc).

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của doanh nghiệp.

  1. Nghĩa vụ

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động.

Điều 6: Các nội dung khác

Ngoài các khoản tiền lương và phụ cấp mà người lao động nhận được tại Điều 4 của hợp đồng lao động này, người lao động còn được nhận các khoản khác phụ cấp và phúc lợi khác, cụ thể như sau:

– Ăn trưa:……….…..……….…...VNĐ/ ngày.

– Điện thoại:……….…..……….…..VNĐ/ tháng.

– Xăng xe:……….…..……….…..VNĐ/ tháng.

– Hỗ trợ nhà ở:……….…..……….…..VNĐ/ tháng.

– Hàng năm người lao động được đi tham quan, du lịch, nghỉ mát, quà sinh nhật theo quy định của công ty.

– Tiền thưởng lễ: Được hưởng theo quy chế lương thưởng chung của toàn công ty.

– Tiền thưởng tết: Được hưởng lương tháng 13, 14 ……….…..tùy thuộc vào tình hình tài chính của công ty trong năm.

Điều 7: Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng theo nội quy lao động và quy chế lương thưởng của công ty.

– Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày … tháng …. năm …… Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại trụ sở của công ty, ngày……….…..tháng……….…..năm……….…..

 

     Người lao động                                                                              Người sử dụng lao động

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                            (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Ngoài ra bạn có thể tham khảo và download mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2020 trên các trang khác tại Google.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.